Sola-Larvik, Kvinner, NM Senior 1819 – Sola

Sola-Larvik, Kvinner, NM Senior 1819