Ansvar og oppgaver – Sola

Ansvar og oppgaver

HVA NÅR HVEM
Påmelding av lag til neste sesong Juni U-leder
Treningstider
– Møte med idrettsrådet angående fordeling av treningstider
– Få inn ønsker vedrørende treningstider neste sesong
– Være med og fordele neste sesongs treningstider
Juni
Oppstartsmøte sesongstart August U-leder
Bindeledd mellom u.avd. og styret – Styremedlem U-leder
Kontaktperson mellom region og klubb U-leder
Fordele prosjekter og kafevakter til lagene
Ansvar for Ungdomsutvalget
– SSB cup
– Beachturneringen
– Grasrotandeler
Oppfølging av
Trenere (samarbeid med treneransvarlig)
Dommerrekruttering (Dommeransvarlig)
Sportslig plan U-avd.
Lagledere
Kafeansvar lig
U-leder
Sjekke at alle har godkjente politiattester U-leder
Påmelding Cuper
– Finne turneringsansvarlig til fellesturneringen
U-leder
Andre turneringer må lagene betale og ordne selv
– PWC og NM påmeldingen betaler klubben
Hvert lag
Sende ut fellesmailer angående
– Turneringer
– Info fra regionen
– Fra klubben
– Lisenser (videresende mail fra regionen)
– Påminnelse ang oppretting og omberamming av kamper innen regionens frister
– Få inn Årsrapport
– Sonepåmeldinger
– Skriv om “Mitt lag” til aviser
U-leder
Oppdatere lagsinformasjonen som skal ligge på nettet – sendes daglig ledere/data-ansvarlig for www.topphandball.no/sola_k
Signere overgangspapirer til u-spillere Daglig leder
Klargjøre for Neste sesong
-Hvem trenger nye trenere
– Sjekke med lagledere/oppmenn ang. antall lag som skal meldes på neste sesong
Jan/feb. U-leder
Oppdatere laglederens ansvar (i samarbeid med lagledere og u-leder)
– Være bindeledd mellom U-leder og oppmenn/lagledere
Lagleder
– Lære opp oppmenn til å ha ansvaret når laget har kafevakt
– innkjøp av varer
Kafeansvarlig
Passe på oppsettet og koordinere mellom dommerne og deres kamper
– i samarbeid med regionens dommeransvarlig samt SHK dommerkontakt
– finne dommerkurs
– hvilket utstyr trenger dommerne til neste sesong
Dommeransv.
Holde kurs samt
– finne aktuelle kurs
Treneransv
Fordeling av utstyr til lagene
– nye merker på dørene
– se til at oppmenn passer på skapene
– hva trenges av nytt utstyr
Materialforvalter
Finne nye kandidater til nye medlemmer i styret