Sola HK er tildelt støtte fra Sparebanken Vest koronafond og ildsjelfond – Sola

Sola HK er tildelt støtte fra Sparebanken Vest koronafond og ildsjelfond

Mandag i denne uken kom Bjørn Berland fra Sparebanken Vest ut med et diplom på støtten som Sola HK er tildelt fra bankens koronafond og ildsjelfond.

Klubben takker for kjærkommen støtte, som skal gå til et internt klubbfond hvor klubbens medlemmer med økonomiske utfordringer kan søke om eksempelvis støtte til betaling av medlemskontingent neste sesong. I tillegg vil klubben stille opptil 5 friplasser på håndballskolene som kan tildeles barn som ikke har mulighet til å betale for dette.

Viktig å prioritere barn og unge

Etter en spesiell sesong hvor pandemien har påvirket aktiviteten i klubben i stor grad er vi svært glade for støtten som Sparebanken Vest har tildelt oss.

Disse midlene gir oss muligheten til å ha økt fokus og prioritering for å klare å beholde våre medlemmer i breddeavdelingen. Vi vet at flere har hatt en utfordrende tid med permitteringer og oppsigelser grunnet COVID, som igjen gjerne gir en ny økonomisk hverdag for enkelte familier. Her i Sola ønsker vi å ta vare på alle våre medlemmer, og sikre at de som ønsker skal få fortsette å være en del av ett felleskap nemlig Solafamilien.

Siri Forgaard

Klubben oppretter med dette et eget fond. Fondet vil være behovsprøvd, og administrasjonen vil jobbe tett med lagledere på de ulike lagene i klubben da de vet hvilke utfordringer som kan finnes på deres lag.

Nå retter vi alle blikket mot en ny sesong, hvor vi forhåpentligvis igjen kan nærme oss en mer normal hverdag – og da er det viktig at vi er vårt samfunnsansvar bevisst og beholder alle våre medlemmer i breddeavdelingen også i årene fremover.