Retningslinjer for aldersinndeling, hospitering og lån av spillere i Sola Håndball – Sola

Retningslinjer for aldersinndeling, hospitering og lån av spillere i Sola Håndball

Aldersinndeling

Spillere i Sola Håndball skal kun tilhøre en treningsgruppe. Denne treningsgruppen skal som hovedregel være i den årgangen spilleren er født. Permanent overføring av spiller(e) til eldre årsklasser kan skje dersom det foreligger saklig grunnlag for dette, og hvor overføringen er godkjent av Styret.

Et eksempel på forhold som nødvendiggjør overføring av en spiller til en eldre årsklasse, er hvor overføringen er en forutsetning for å kunne opprettholde et sportslig tilbud på det aktuelle alderstrinn. Fortrinnsvis overføres da spillere opp en årsklasse.

Hospitering

En god måte å inspirere og utvikle spillere på er gjennom hospitering i eldre årsklasser. Hospitering kan benyttes for å stimulere spillernes interesse og for å legge til rette for sportslig utvikling, sosiale relasjoner, og samhold på tvers i klubben.

Utvalgte spillere kan få mulighet til å trene med lag som er eldre enn spilleren i en definert periode, inkludert trening og/eller kamper som samfaller med denne perioden.

Ved vurdering av hospitering skal flere hensyn foretas, herunder hva som er best for klubben, spilleren og ikke minst den signaleffekten hospiteringen har for den resterende spillergruppen.

Dersom det er ønske, motivasjon og spillergrunnlag så er det viktig at flere spillere på hvert lag får muligheten til å vise seg frem, for slik å fremme motivasjon og inspirasjon i gruppa.

For at klubbens skal ha oversikt og kontroll over den hospitering som til enhver tid foregår i ungdomsavdelingen til Sola Håndball, skal det etableres en skriftlig avtale for hospiteringen som angir spiller, tidsperiode samt årsak/begrunnelse til hospiteringen.

Avtalen skal godkjennes av begge lags trenere, spilleren selv, spillerens foresatte samt klubbens styre (eller dens representant).

Hospitering i Sola Håndball skal gjennomføres i henhold til følgende retningslinjer;

 • Hospitering skal ikke gå utover deltagelse på eget alderstrinns lag.
 • Spillere skal gjennomføre eget alderstrinnslag treninger og kamper i hospiteringsperioden.
 • Ved samtidskonflikter skal eget alderstrinnslag prioriteres foran lag man hospiterer på.
 • Hospitering skal være et ekstratilbud. Spillernes totalbelastning skal vurderes av spillernes trener og spillerens foresatte for å unngå belastningsskader.
 • Hospitering skal ikke gå ut over tilbudet til spillerne på laget spilleren hospiterer på.
 • Ved hospitering i kamp skal det i minst mulig grad gå ut over spilletid for mottagende lags egne spillere, og det skal primært legges opp til at flere spillere kan rullere i ordningen.
 • Dersom hospitering krever valg mellom flere kvalifiserte og motiverte spillere i en spillergruppe, så skal hospiteringsordninger være fleksible og gjennomføres med bruk av et  rotasjon system.
 • Hospitering er frivillig og den enkelte spiller kan når som helst avslutte hospiteringen hvis han eller hun ikke er komfortabel med ordningen, eller opplever totalbelastning for stor.
 • Henvendelser om hospitering skal kun gå gjennom trenerne. Foreldre og foresatte skal forholde seg til eget lags trener(gruppe).
 • Hospiteringsavtalen skal være tidsbegrenset og skriftlig. 
 • Hospiteringsavtaler for spillere under 13 år skal ikke ha varighet over 3 måneder.

Lån av spillere til kamp

En spiller skal primært spille på sitt eget lags årstrinn. Behov for lån av spillere til kamp skal avklares mellom trener(gruppene) i forkant, der også den enkelte spillers totalbelastning skal vurderes for å unngå belastningsskader.

 • Lån av spillere skal ikke være av fast art slik at det kan oppleves som hospitering.
 • Spillere kan spille flere kamper samme helg/dag
 • Det skal ikke lånes spillere fra ”yngre” lag til kamp på bekostning av egne spillere som har holdninger, treningsinnsats og fremmøte i det aktuelle alderstrinn
 • Ved lån av spillere på de yngste lagene skal dette gå etter følgende prinsipp;
  • Alle spillere som har ferdigheter og ønsker å spille på andre lag kan få muligheten.
  • Det anbefales å lage et rulleringssystem.
 • Dersom det oppstår en krise, eksempelvis ved sykdom kvelden før trening eller kamp, er det opp til den enkelte lagleder/trener(gruppe) å kontakte lagleder/trener fra annet lag for lån av en eller flere spillere etter behov.