Nå kan dere søke på midler fra Sosialfondet! Merk søknadsfristen 15.06.2024. – Sola

Nå kan dere søke på midler fra Sosialfondet! Merk søknadsfristen 15.06.2024.

Formålet med Sosialfondet 

Klubben ønsker å bidra med fordeling av midler som kan legge til rette for styrking av sosiale relasjoner blant medlemmene, styrking av samhold, et godt sportslig tilbud til alle, kompetanseheving for klubbes medlemmer, samt utjevning av økonomiske rammebetingelser for de enkelte lagene. Kort sagt, gode formål til Klubbens medlemmer, og helst der de trengs mest. 

Finansiering av Sosialfondet

 • Klubben dedikerer og øremerker deler av inntektene etter gitte kriterier (Se Klubbhåndboka)
 • Utover dette kan Klubben ved Årsmøtet gjøre avsetninger til fondet i de årlige budsjettprosessene dersom det er økonomisk grunnlag for dette
 • Summen som er tilgjengelig i sosialfondet vil variere for hvert år basert på hvilke inntekter Klubben får til dette formålet
 • Årlig avsetning gjøres på en dedikert postering som forvaltes av Styret
 • Styret tildeler støtten dersom det er kvalifiserte søknader mottatt innenfor de gitte fristene for søknadsprosessen
 • Midler som ikke deles ut eller som tilbakeføres (ikke benyttes) overføres uavkortet til neste års tildelingsprosess 

Eksempler på hva man kan søke støtte til; 

 • Utgifter til trenere eller assistent trenere (Klubbtrenere, ungdomstrenere, keepertrenere e.l.)
 • Sosiale tilstelninger eller arrangementer for Klubbens lag (kveldsmat, pizzakveld, e.l)
 • Tilskudd til turneringer, cuper og lignende sosiale eller sportslige arrangementer
 • Treningsklær for lag (se Klubbkolleksjonen)
 • Spesielt utstyr til lagene som ellers er utilgjengelig, eller utstyr for tilrettelegging ved spesielle behov
 • Høyttaler e.l.
 • Annet som naturlig faller inn under formålsbestemmelsene til Sosialfondet 

Kriterier for å søke 

 • Lagleder for det enkelte lag kan søke på midler i Sosialfondet på vegne av laget.
 • Man kan søke på støtte til inntil 3 forskjellige aktiviteter/støttetiltak per lag, og må oppgi en totalsum for hver aktivitet/støttetiltak
 • Søknadsprosessen (inkludert dens frist og kriterier) må være etterfulgt for at en søknad skal kunne vurderes av Styret
 • Støtten skal uavkortet benyttes til gode for Klubbens medlemmer og i tråd med formålet for tildelingen

Hvilken type støtte/midler kan man få?

 • Klubben deler ikke ut direkte midler, men dekker dokumenterte utgifter etter avtale med den/de som blir tildelt.
 • Midler som ikke blir benyttet (eller dedikert etter avtale med Administrasjonen) innenfor kalenderåret for tildeling tilbakeføres til Sosialfondet

Prioriteringsregler for søknadsprosessen;

 • Styret vurderer kvalifiserte søknader og fordeler ut midlene i tråd med formålet for Sosialfondet
 • Søknader som ikke er i tråd med Klubbens instruksjoner, formålet for Sosialfondet, eller som ellers er i strid med kriteriene for søknadsprosessen behandles ikke
 • Styret kan velge å ikke tildele midler dersom det ikke er mottatt kvalifiserte søknader
 • Styret kan velge å støtte et valgt tiltak økonomisk helt eller delvis i henhold til mottatt søknad
 • Styret er ikke forpliktet til å tildele alle midlene i Sosialfondet ved hver årlig tildeling
 • Styrets vurdering er endelig, kan ikke påklages, og blir publisert på Klubbens hjemmeside mm. når prosessen er avsluttet

Søknadsfrist: 15. juni 2024

Planlagt tildelingstidspunkt: 01.07

Klubben har i tillegg dedikerte midler til Dommer og Trenerutvikling, samt ordninger for medlemmer med økonomiske utfordringer, se Klubbhåndboka for mer info.

Søknad sendes til Info@sola-hk.no, med kopi til Daglig Leder sveingaute@sola-hk.no innen 15.06.2024

Årets saldo på Sosialfondet: 31 500,-

Heia Sola!