Kjøreregler ungdom Sola HK – Sola

Kjøreregler ungdom Sola HK

KJØREREGLER FOR UNGDOMSAVDELINGEN I SOLA HÅNDBALL

1.    Ungdomsavdelingen i Sola Håndballklubb defineres som alle lag til og med J/G 16. (Unntaket er Bring-lag).

2. Alle lag i Sola Håndballklubb skal ha egen trener og egen lagleder.

Trenere fra og med G12/J12 (pr. årskull) kan få refundert en årlig sum på kr. 3000,- som skal dekke dokumenterte kostnader og utlegg for laget. Dette gjelder kun en gang pr. lag/årskull pr sesong.


Dersom noen lag ønsker å betale utover dette skal dette være klarert med foreldregruppa før avtale inngås og foreldrene må selv ta de økte kostnadene dette påfører laget. Klubben har kontraktsmaler tilpasset dette formålet. Sola HK vil da fungere som formell (midlertidig) arbeidsgiver med tilhørende utbetaling av lønn, pensjon og lovpålagt kompensasjon og arbeidsgiveravgift som i sin helhet skal  dekkes av spillerne og foreldregruppen.

3.  Alle lag i Sola Håndballklubb skal forholde seg til klubbens gjeldende vedtekter, klubbens visjoner, mål og planer. MOT – GLEDE – SAMHOLD (klubbens verdiord)

4. Dersom lag blir nødt til å legge kamper i andre lags treningstider SKAL dette godkjennes med det laget som har treningstid i god tid før kampdagen. 

5.  Materialforvalter. Vi har ikke egen materialforvalter i klubben, men behov tas opp med ungd leder og daglig leder.

7.  Lagledere/trenere har selv ansvar for å skaffe personer til sekretariat på egne hjemmekamper.
Aldersbestemte lag til og med 11 år må selv skaffe egne dommere. Dette gjelder også mini håndballen og de som har aktivitetsserie. Klubbens dommerkontakt kan bistå.


Sekretariatsarbeid for eget lag godskrives ikke som dugnadsarbeid.

8.  Alle medlemmer skal gjøre 15 timers prosjektarbeid (dugnad), (10 timer for søsken).
Timene skal fortrinnsvis brukes på Sandnes Sparebank Cup, drift av kafeen, Solamesse og andre aktuelle messer/arrangementer. Frikjøp av dugnad settes til kr. 2.500,- pr spiller for ungdomsavdelingen. Søsken nr. 2 kan frikjøpes for kr. 1500,-.


Lagledere har ansvar for å føre oversikt over dugnadstimer for eget lag og rapportere disse inn til Sola Håndball. Oversikten over dugnaden skal sendes fortløpende til daglig leder i Sola Håndball/dugnadsansvarlig. Mal for dugnads rapportering utarbeides av klubben og fås av daglig leder.


Dersom klubben har behov for ekstra dugnadshjelp fra lag utover de pålagte 15 timene, kan lagene benytte dette som inntektsgivende arbeid og få utbetalt 100,- pr dugnadstime. Dette forutsetter at laget har dekket sine pålagte dugnadstimer. Dette skal være avtalt med daglig leder eller prosjektleder for dugnaden.

Trenere/oppmenn/oppmødre fritas all dugnadsinnsats for lag de selv er med og leder/driver. Trenere/oppmenn/oppmødre skal kun være forpliktet til å utføre 5 timers dugnad for lag til barn på lag de ikke selv er engasjert i.

9. Alle sponsorer skal klareres med markedssjef. Det er også viktig at vi fakturerer fra klubben, slik at det blir riktig i forhold til mva. og regnskapet. 

Utdypende forklaring om sponsing:

Gaver (uten krav om profilering) kan uavkortet betales til laget.

 • Gaver hvor det er krav om profilering, skal faktureres fra Sola Håndball og avsettes på lagets internkonto. Dette for å sikre at mva. innberettes på en riktig måte.
 • I noen bransjer er det sponsorer som har bransjeeksklusivitet. Det skal derfor avklares med daglig leder, før salg gjennomføres.
 • Klubben skal tilstrebe å benytte klubbens offisielle kles sponsor. Unntak kan klareres med daglig leder/styret.
 • Klubben har egen klubbkolleksjon, og her kan lagene selge profilering. Dette skal gjøres i tråd med gjeldende retningslinjer. Lagene kan ha 3 egne sponsorer på kolleksjonen. Av dette salget tilfaller 100 % laget, men det skal faktureres gjennom klubben.

  • Klubbens drakter er klubbens eiendom og klubben har enerett på sponsorplassene på draktene.
 • Ved salg av sponsorpakker (for eksempel ny skiltreklame i hallen), tilfaller 40 klubben og resterende 60 % laget. Dette gjelder første året av avtalen, deretter er avtalen klubbens eiendom. Ved salg av sponsorpakker skal daglig leder involveres og faktureringen skal skje gjennom klubben. (Skilt reklamer er normalt 3 – års avtaler)

10.     Mini avdelingen:

     Mini avdelingen er fritatt de pålagte 15 timene med dugnad. Mini avdelingens bidrag til klubben er baking av minimum 2 stk kaker/bakverk pr. medlem til salg under diverse arrangement.

Mini avdelingen får 100,- pr betalende spiller til disposisjon til diverse egne arrangement, eller trivsels fremmede tiltak.

11.      Kontingent i Sola Håndball går i sin helhet til klubben, og skal betales før spilleren spiller kamper. Kontingent fastsettes på årsmøtet i februar hvert år.

Sola Håndball dekker følgende utgifter for lagene i sin helhet: 

 • Drift og administrasjon av klubben.         
 • Nye draktsett til J/G 9, 12, og 15.
 • Dommerutgifter for J/G i aldersbestemte klasser til og med J/G-11. Fra og med J/G-12 betales dommerne av kretsen.
 • Den årlige vår turneringen hvor alle lagene i ungdomsavdelingen inviteres med. Her dekker klubben bussene + 2 A-kort pr. årsgruppe, samt påmelding av lagene. Ytterligere kostnader dekkes av lagene selv.

For aktivitetsserien (G/J 9-10) får dekket 1 stk A-kort pr påmeldte lag, grunnet færre spillere pr. lag, men min. 2-A kort pr årskull.

Dersom den årlige turneringen kolliderer med G/J-14 sin konfirmasjonshelg, kan lagene få dekket inntil 4000,-pr. lag til en turnering på et mer passende tidspunkt. Dette gjelder kun for de lagene som selv er konfirmanter. Dersom turneringen ikke har tilbud til alle årsklasser, kan inntil 4000,-pr. lag overføres til annen turnering.

 • Dersom noen lag kvalifiserer seg til Petter Wessel Cup eller andre regionale sluttspill dekker klubben lagets påmeldingsavgift.
 • Klubben betaler for inntil 2 spillere, pr. alderstrinn til sonesamling. Dersom flere spillere skal delta, må dette dekkes av foreldrene/foresatte.
 • Påmelding i seriespill, 1 serie pr lag er reglen.

Ved påmeldingen av flere lag i en årsklasse skal dette avklares med sportslig utvalg.  All påmelding skal skje av sportslig utvalg/ungdomsleder.

Det er akseptert praksis i Sola HK at lag som presterer på høyt nivå i egen serie kan melde opp lag i en høyere årsklasse.

 • Klubben dekker lagenes behov for førstehjelpsutstyr, klister, tape, og klubbgenser til trenere. (Gjelder en trener pr. lag).
 • Lagene henter utstyr hos administrasjon, som gjør innkjøpene. Det er ikke ønskelig at lagene handler inn på egenhånd, grunnet adm. arbeid med bilag og utbetalinger og forhåpentligvis har klubben gode rabatter ved større innkjøp.
 • Trener og lederkurs til trener og lagleder.
 • Klubben dekker kostnader til dommerutdanning etter avtale med  dommerkontakten i klubben.
 • Klubben dekker julegrøt til juleavslutning og tilsvarende til sommeren. Klubben organiserer og gjør innkjøpene.

12.      Klubbens lotteri. Hvert medlem skal selge loddbøker tilsvarende 500,-. Medlemmene skal innbetale 500,- til klubbens konto ved utdeling av loddbøkene.

13.      Andre inntektskilder som for eksempel toalettpapir, Enjoy hefter, og lignende kan tilbys lagene, men skal være valgfritt. Lagene v/foreldregruppen kan selv pålegge egne medlemmer salg dersom lagets økonomi tilsier dette. Dette kan være egen dugnad der alle inntekter går til laget.

14.     Lagleder og trener er fritatt loddsalg og annen pålagt dugnad på egne barn.

15.      Ved bortekamper må lagene selv besørge all nødvendig overnatting og transport.

16.     Følgende utgifter/bøter skal betales av lagene:

 • Bøter i forbindelse med omberamming belastes laget. I tillegg kommer lønn og reise til dommerne som også belastes/betales av laget.
 • Dersom laget ikke møter til kamp, må laget selv dekke de kostnader dette medfører. Reiseutgifter til bortelaget, dommer utgifter og bot.
 • Bøter for usportslig opptreden fra spillere/lagledelse blir belastet laget.

Lagene kan bli pålagt ekstra dugnad for å dekke inn bøter og andre utgifter påført laget.